เกี่ยวกับเรา

Uncategorised Hits: 178

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีบทบาทหน้าที่ตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

Print