วาระการประชุม 1

วาระการประชุม Hits: 134

council doc

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๑)
วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม EDU ๒๑๖ ชั้น ๒
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เวลา ๑๓.๓๐ น.

[Download]

Print