วาระการประชุม 4

วาระการประชุม Hits: 142

council doc

ระเบียบวาระการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๔) วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เวลา ๑๓.๓๐ น.

[Download]

Print