วาระการประชุม 2

วาระการประชุม Hits: 148

council doc

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑(๒)
วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรองศาตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เวลา ๑๓.๓๐ น.

[Download]

Print