• con 30082561 1

  • con 30082561 2

  • present 3

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1

council reportระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๑)
วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม EDU ๒๑๖ ชั้น ๒
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เวลา ๑๓.๓๐ น.
[Download]

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2

council reportระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมรองศาตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เวลา ๑๓.๓๐ น.
[Download]

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3

council reportระเบียบวาระการประชุม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๓) วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น ๓ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เวลา๑๓.๓๐ น.
[Download]

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4

รายงานการประชุม ครั้งที่ 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5

รายงานการประชุม ครั้งที่